Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
15. 9. 2009

Moderní speciální produkty pro rychlou a kvalitní výstavbu

 

Českomoravský beton, a. s., člen HeidelbergCement Group, spolu se svými dceřinými společnostmi působí již řadu let na trhu stavebních hmot v celé ČR. Hlavní činností firmy je výroba transportbetonu všech druhů a tříd.

Současné zrychlující se tempo výstavby však vyžaduje nové přístupy v technologiích při zachování nebo spíše zvyšování kvality díla. V souladu s vývojovými trendy je společnost Českomoravský beton i předním výrobcem v oblasti výroby moderních značkových produktů, kterými jsou lehce zhutnitelné betony EASYCRETE®, čerstvé maltové směsi MALMIX®, lité samonivelační potěry ANHYMENT® a cementové lité pěny PORIMENT®.

Klíčovou roli při výběru vhodného materiálu už dnes hraje nejenom kvalita samotných materiálů a služeb, které společnosti nabízejí, ale i způsob zpracování, rychlost realizace a v neposlední řadě finanční náklady, na které má také vliv neustálé zdražování vstupních surovin a energie.

Lehce zhutnitelné betony EASYCRETE®
V rámci komplexního řešení stavby je jedním z výhodných inovativních řešení v oblasti betonových konstrukcí použití značkového betonu EASYCRETE® (obr. 1–3). Je známo, že betonáž zavlhlých a tuhých betonů patří k nejtěžším pracím na stavbě. EASYCRETE® je lehce zpracovatelný až samozhutnitelný beton, vhodný k rychlému zhotovování základů (včetně pilot), základových desek, hustě vyztužených konstrukcí stěn, sloupů a stropů, štíhlých konstrukcí a pohledových betonů, jež nevyžadují náročné hutnění ponornými či příložnými vibrátory. Lehce se roztéká po bednění a vyplní bez problému všechny záhyby bednění – konstrukce. Umožňuje to především obsah kameniva do maximální velikosti zrna 16 mm, aktivní příměsi, které zlepšují reologii betonu včetně finálního vzhledu povrchu konstrukce, a v neposlední řadě je ke ztekucení betonu používáno nejmodernějších a nejúčinnějších přísad – polykarboxylátů. EASYCRETE® je samozřejmě betonem dodávaným v souladu s evropským standardem ČSN EN 206-1/Z3, který se stále více prosazuje na stavbách, kde je třeba rychlosti a preciznosti.

Obr. 1) Betonování základové desky rodinného domu betonem EASYCRETE® s přísadou drátků; Obr. 2) Betonáž základové desky betonem EASYCRETE®; Obr. 3) Betonáž základové desky a pasů betonem EASYCRETE®; Obr. 4) Zdění na maltu MALMIX®

Čerstvé maltové směsi MALMIX®
Dalším krokem v případě řešení stavby při realizaci zdění nebo omítání je použití čerstvých maltových směsí MALMI X® (obr. 4–6). Jedná se o mokré maltové směsi, nikoliv polotovary, které jsou určené přímo ke zpracování na stavbě podle typu použití na malty pro zdění nebo malty pro omítání. Uplatní se především jako plnohodnotná alternativa suchých maltových směsí. Čerstvé malty MALMIX® se vyrábějí buď ve specializované maltárně, nebo v přizpůsobených betonárnách. Zpracovatelnost malty je prodloužena na více než 36 hodin. Nachází své využití především při výstavbě na „zelené louce“, protože není potřeba přípojka na zdroj tlakové vody a zdroj elektrické energie, ale ani žádné strojní zařízení (silo apod.). Zároveň také dochází k dalším úsporám finančních prostředků, jelikož odpadá zdlouhavá příprava malty na stavbě a není potřeba se předzásobovat materiálem. MALMI X® se jednoduše po objednání dováží na stavbu autodomíchávačem a je ihned připravený k použití v požadované konzistenci a potřebné kvalitě podle ČSN EN 998-1, 2. Na stavbě se MALMI X® skládá do připravených zapůjčených plastových van o objemu 200 litrů, v kterých se pak přepravuje po staveništi pomocí speciálních vozíků, jeřábem, vysokozdvižným nebo paletovacím vozíkem či staveništním jeřábem.

Lité samonivelační potěry ANHYMENT®
Pro moderní řešení litých podlah je vhodné využít lité samonivelační potěry pod značkou ANHYMENT®, které jsou novou generací podlahových hmot určených především pro vnitřní užití v novostavbách i při rekonstrukcích (obr. 7–9). Jedná se o směsi na bázi síranu vápenatého (CaSO4) se samonivelačním účinkem, které umožňují srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m (kontroluje se latí). Splňují požadavky ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení. ANHYMENT® vytváří naprosto rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu. Odpadá tím dodatečné vyrovnávání a stěrkování podlahy.

Hlavními výhodami tohoto materiálu jsou rychlá a bezproblémová ukládka, minimální objemové změny a kvalitní výsledné povrchy. Díky svým vlastnostem je ideálním řešením pro realizace podlahy s podlahovým topením. Pro bytové koupelny, kuchyně apod. je materiál použitelný za předpokladu ochránění povrchu některým typem izolace. ANHYMENT® se vyznačuje téměř stabilním prostorovým chováním, což umožňuje omezené provádění dilatací.

Nejčastěji se podlaha skládá z pružné mezivrstvy, z vrstvy potěrového materiálu ANHYMENT® a z nášlapné vrstvy (obr. 10). Mocnost vrstvy potěru závisí na stlačitelnosti pružné mezivrstvy a její tloušťce, na plošném zatížení a na pevnostní třídě materiálu. Obecně platí, že potěr na bázi síranu vápenatého na pružné mezivrstvě by měl mít tloušťku alespoň 35 mm, a použijeme-li místo pružné mezivrstvy pouze oddělovací vrstvu (např. voskovaný papír), měla by být tloušťka alespoň 30 mm. Použitím potěrů na bázi síranu vápenatého místo cementových potěrů se tedy dá ušetřit 30 až 40 mm silná vrstva materiálu. Konkrétní minimální tloušťky potěru pro jednotlivé případy použití lze najít v technických listech výrobce materiálů nebo pomocí aplikace „Kalkulátor minimální tloušťky Anhymentu“ na produktovém webu.

Obr. 5) MALMIX® se přepravuje na stavbu autodomícháváčem a ukládá se přímo do plastových van; Obr. 6) Do plastové vany se vejde 200 l MALMIXU; Obr. 7) ANHYMENT® je ideálním řešením pro realizace podlahy, Obr. 8) ANHYMENT® je litý potěr se samonivelačním účinkem

Cementové lité pěny PORIMENT®
Další moderní směsí je cementová litá pěna PORIMENT® – lehký silikátový materiál, používaný jako vyrovnávací vrstva (např. na klenby), tepelná izolace (ploché střechy, místnosti nad nevytápěnými prostory), spádová vrstva na plochých střechách nebo jako náhrada pěnového polystyrenu (obr. 11, 12). Materiál je vhodný všude, kde je třeba vyplnit hluché místo konstrukce bez nadměrného přitížení. Všeobecně platí, že se snižující se objemovou hmotností se snižuje i pevnost cementové pěny. Pevnost běžně používaných pěn se pohybuje v rozmezí 0,5–4 M Pa, a nejsou proto vhodné na nosné konstrukce. Součinitel tepelné vodivosti se zvyšuje se zvyšující se objemovou hmotností. Do nejlehčích typů pěn se používá jako plnivo recyklovaný drcený polystyren nebo polystyrenové perly, čímž se dále snižuje součinitel tepelné vodivosti. Při použití na plochých střechách nebo v jiných otevřených prostorech je nutné zabránit rozplavení pěny (např. deštěm). Díky vysoké objemové stálosti není nutné provádět dilatační spáry.

Jak z názvu vyplývá, pojivem v tomto materiálu je cement. Jako plnivo se používají drobná kameniva frakcí 0–2 a 0–4 mm nebo u lehčích typů pěn polystyrenová drť. Dalšími složkami jsou voda a napěňovaní přísada. Nejrozšířenějším způsobem výroby jsou kompletní výroba na betonárně nebo výroba ve speciálním zařízení Aeronicer II® na stavbě z dovezeného cementového mléka (patent HeidelbergCement Group, využívaný v ČR společností Českomoravský beton). V Praze jsou cementové lité pěny pod označením PORIM ENT® vyráběny ve specializované maltárně společnosti TBG Pražské malty na Rohanském ostrově – jediném zařízení svého druhu v ČR. Při výrobě materiálu na stavbě se šetří dopravní náklady, jeden autodomíchávač dokáže přivézt materiál až na 26 m3 hotové cementové pěny.

Běžně se dají provádět spády povrchu do 2 %, v některých zvláštních případech až do 3 %. Novinka na trhu, PORIMENT® PS však umožňuje provádět spády povrchu až do 8 %, což je ideální pro řešení plochých střech. Při lití vrstvy vyšší než 15 cm je nutno počítat s poklesem nalité vrstvy do 2 % výšky. Pěna nevyžaduje vibraci, stačí jen srovnání latí, tyčí nebo houpacím rádlem (jako u potěrů na bázi síranu vápenatého).

Cementové pěny jsou pochozí za 2–3 dny s tím, že se předpokládá jen nezbytné zatížení spojené s pokládkou dalších vrstev. Na vrstvu cementové pěny je vždy nutné položit vrstvu roznášející zatížení, např. ANHYMENT®. Nevhodné je přímé bodové zatížení cementových pěn (např. štaflemi). Pro usnadnění projektování cementových litých pěn PORIM ENT® a litých samonivelačních potěrů ANHYMENT®, je na vyžádání k dispozici akustická studie „Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků“, zpracovaná ateliérem stavební fyziky, která vychází z pěti nejčastěji používaných souvrství. Ve výsledku se tedy jedná o 60 možných kombinací používaných souvrství.

Všechny výše uvedené speciální produkty nabízejí své uplatnění na stavbách v případě komplexního řešení pro rychlou a kvalitní výstavbu. Jsou vyráběny v provozech (betonárnách a maltárnách) skupiny Českomoravský beton po celé ČR. Více informací o výhodách a využití speciálních produktů, včetně kontaktu na obchodníky, naleznete na produktovém webu www.lite-smesi.cz.

Obr. 9) ANHYMENT® vytváří ideální rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu; Obr. 10) Schéma složení podlahy ANHYMENT® + PORIMENT®; Obr. 11) Hotová vrstva podlahy v bytovém domě vytvořená s pomocí PORIMENTU; Obr. 12) Spádování ploché střechy – použit PORIMENT® PS

podle podkladů společnosti Českomoravský beton, a. s.

URL:
http://www.transportbeton.cz

Žádost o více informací od firmy Českomoravský beton, a. s.
 
Další informace získáte od firmy Českomoravský beton, a. s. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.