Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
4. 10. 2010

Firma

Promat s. r. o.
V. P. Čkalova 22/784
Praha 6
160 00Další novinky

 
 
  Další informace o firmě Promat s. r. o.

 

Dodatečné zateplování objektů z hlediska požadavků požární bezpečnosti

 

V první polovině roku 2009 začaly platit novelizované normy, ve kterých jsou nově defi novány požadavky na navrhování zateplovacích systémů budov:

- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (duben 2009)

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (květen 2009).

Změny v těchto normách jsou zásadní. Zpřísňování tepelně-technických požadavků a nabídky různých dotačních programů motivují majitele nemovitostí k čím dál častějšímu provádění zateplovacích systémů obvodových plášťů budov.

V zásadě dělíme tyto zateplovací systémy na:

- kontaktní zateplovací systém, dále jen „KZS“ (v ploše spojené s obvodovým zdivem)

- nekontaktní, neboli provětrávané fasádní systémy

a dle druhu požitého izolantu zpravidla srovnáváme tyto typy:

- fasádní expandovaný polystyren (EPS-f), který je hořlavý, třída reakce na oheň E, zpravidla již difuzně otevřený, levnější, lehčí

- minerální vlna (MV), třída reakce na oheň A1 nebo A2, difuzně otevřená, dražší, těžší.

Norma ČSN 73 0802 ve své novelizaci na problematiku dodatečného zateplení a tím i použití správného typu izolantu odkazuje na také již zmiňovanou novelizovanou normu ČSN 73 0810. Jedná se převážně o objekty s požární výškou hp >12 m, realizované a zkolaudované do roku 2000. Při dodatečném zateplení budov, které je provedeno po kolaudaci objektu, se kontaktní zateplovací systém hodnotí z hlediska požární bezpečnosti samostatně, tedy bez zateplované stěny, oproti zateplení novostaveb, kde je tento systém uvažován a posuzován jako celek.

Stručné rozdělení použití návrhu zateplovacího systému v závislosti na požární výšce hp, dle ČSN 73 0810: objekty s požární výškou hp < 12 m.

Na dodatečné zateplení výše zmiňovaných objektů s požární výškou hp < 12 m, nejsou kladeny žádné požadavky (viz Obr. 1).

Objekty s požární výškou 12 m < hp ≤ 22,5 m:

1.) KZS se hodnotí i z požárního hlediska jako ucelený výrobek – SYSTÉM – a musí splňovat (viz Obr. 2.)

2.) u nekontaktních zateplovacích systémů musí mít tyto konstrukce třídu reakce na oheň A1 nebo A2

3.) povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamenu po povrchu is = 0 mm/min.

4.) konstrukce dodatečných zateplení musí být v úrovni založení zateplovacího systému, okenních a jiných otvorů zajištěna tak, aby při zkoušce ISO 13785-1 nedošlo k šíření plamene po vnějším povrchu (15 min, 0,5 m – zkušební vzorek)

Vyhovující (tzn. bez zkoušky) je pokud:

- spodní hrana založení KZS je třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Právě pro tento případ je velice vhodné použití přířezu z kalcium-silikátových desek PROMATECT-H o tl. min. 10 mm, opatřených impregnací Promat 2000 (viz Obr. 3 až 6)
– KZS je založen pod terénem.

Podobné podmínky týkající se spodní hrany založení KZS platí i pro zateplování novostaveb (pro objekty zkolaudované po roce 2000) viz ČSN 73 0810:

- je nad oknem vytvořen pruh o šířce min. 500 mm z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2, vzdálený max 150 mm nad stávající plochou nadpraží oken, od hrany okna k hraně pruhu min. 1500 mm. (viz Obr. 7).

- jsou kolem ostění a nadpraží všech oken provedeny takové úpravy, aby nedošlo podle zkoušky ISO 13785-1 k výše uvedenému šíření požáru. Předchozí úpravy je nutné prokázat u oken s hp nad 12 m, doporučeny jsou úpravy od nejnižšího podlaží.

Objekty s požární výškou hp > 22,5 m
Opět platí, že povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene po povrchu is = 0 mm/min. Pro provádění vnějších zateplovacích systémů u objektů kolaudovaných po roce 2000 a u novostaveb se musí postupovat podle dalších požadavků uvedených v článcích normy ČSN 73 0810 a ČSN 73 0802, zejména ve vazbě na třídění konstrukčních částí na druhy DP1, DP2, DP3.

K zajištění kvalitního provedení dodatečného zateplovacího systému a tím zajištění komfortu bydlení je nutné zabezpečit:

- projekt zpracovaný autorizovaným projektantem - specialistou

- aplikaci uceleného kvalitního systému

- výběr dobrého, nejlépe referencemi prověřeného zhotovitele.

Výhody založení zateplovacího systému pomocí přířezů z desek PROMATECT-H:

- splnění nejpřísnějších požadavků – třída reakce na oheň A1,

- šířka přířezu přímo na míru tloušťce zateplovacího systému,

- bezproblémové použití v exteriéru,

- vysoká pevnost přířezu a mechanická odolnost proti poškození,

- použití i pro zateplovací systémy novostaveb.

Popis výrobku
Kalcium-silikátové požárně ochranné desky PROMATECT-H, bez azbestu. Samonosné stavební desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.

Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve všech oblastech pozemního stavitelství.

Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1.

Technické údaje

- Objemová hmotnost ρ: cca 870 kg/m3

- Alkalita (hodnota pH): cca 12,0

- Součinitel tepelné vodivosti: cca 0,175 W/mK

- Součinitel odporu proti difuzi vodních par µ: cca 20,0

podle podkladů společnosti Promat

Obr. 1: Požární výška objektu hp ≤ 12 m–druh KZS; Obr. 4: Pohled na zakládací tvarovky; Obr. 5: Půdorys
zakládacích tvarovek; Obr. 6? Axonometrie
Obr. 1: Požární výška objektu hp ≤ 12 m–druh KZS; Obr. 4: Pohled na zakládací tvarovky; Obr. 5: Půdorys zakládacích tvarovek; Obr. 6? Axonometrie

Žádost o více informací od firmy Promat s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy Promat s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Viz také:
13. - Izolace

Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.