Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
4. 1. 2012

Nová generace tepelných izolantů Isover TWINNER

 

Zateplovací systémy ETICS – standardní a spolehlivé řešení pro energeticky úsporné budovy
Fasádní zateplovací systémy ETICS se v průběhu posledních dvaceti let staly také v ČR nepostradatelné. Potřeba zateplení většiny stávajících staveb společně s novými požadavky na energeticky úsporné novostavby (nízkoenergetické a pasivní domy) způsobily, že se dnes běžně setkáváme na stěnách se systémy s tloušťkami izolantů 150–300 mm. Stávající řešení zateplovacích systémů ETICS s izolanty z minerální vaty nebo pěnového polystyrenu EPS prokázala dlouhodobou spolehlivost a stále se zlepšující výkon. Nové požadavky zejména v oblasti zajištění požární bezpečnosti i pro systémy s velkou tloušťkou tepelné izolace způsobily, že na trh přicházejí nová řešení, která posouvají zateplování na novou kvalitativní úroveň, to vše při zachování jednoduché aplikace, vysoké spolehlivosti a celkové ekonomiky.

Koncernová spolupráce přináší nová řešení
Vývoj nového izolantu pro zateplovací systémy ETICS Isover TWINNER proběhl s využitím koncernové spolupráce Saint-Gobain, zejména příslušných evropských členů. Isover TWINNER využívá nejlepších vlastností tradičních izolantů, tj. zejména grafitových EPS materiálů Isover EPS GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem a nejvýkonnější fasádní desky minerální vlny (dále jen MW) Isover TF PROFI. Nově jsou dosavadní přednosti doplněny o další výhodné vlastnosti, zejména z oblasti snížení hmotnosti, zjednodušení aplikace, zlepšení akustiky a požární bezpečnosti.

Co je Isover TWINNER?
Isover TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall a krycí vrstvou tvořenou izolační deskou Isover TF PROFI konstantní tloušťky 30 mm.


Isover TWINNER – detail izolační desky nové generace pro fasádní zateplovací systémy ETICS

Spojení desek je provedeno průmyslovým slepením PUR lepidlem, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty včetně pasivních domů v běžných tloušťkách 100–300 mm.

Hlavní výhody nového izolantu Isover TWINNER a ucelených zateplovacích systémů ETICS:

 • Třída reakce na oheň izolantu B-s1,d0
 • Výborné izolační vlastnosti (λD = 0,033 - 0,034 W/m.K)
 • Zajištění požární bezpečnosti dle ČSN 73 0810 (bez požárně dělících pásů MW)
 • Jednoduchá aplikace (minimální hmotnost)
 • Výborné mechanické vlastnosti
 • Běžné tloušťky izolace až 300 mm (vhodné i pro pasivní domy)
 • Možnost aplikace na přímém slunci (možnost montáže z lávek, není nutné stínění jako u grafitových EPS)

  Požární bezpečnost dle ČSN 73 0810
  Zavedení nové ČSN 73 0810 v dubnu 2009 znamená pro velmi rozšířené zateplovací systémy ETICS zcela nový přístup v hodnocení jejich požární bezpečnosti. Kromě dnes již tradičního hodnocení celého systému dle třídy reakce na oheň se nově začínají hodnotit i jeho jednotlivé detaily. U bytových objektů výšky nad 12 m se tak dnes setkáváme s povinností umístit nad každé okno požárně dělící pád MW šíře 500 mm, který důsledně zajistí, že se případný požár nerozšíří do dalšího podlaží.


  Obr. 2, 3: Požárně dělící pásy v ETICS dle požadavků ČSN 73 0810

  Požárně dělící pásy v ETICS mají svá úskalí
  Praktické zkušenosti s požárně dělícími pásy v ETICS v návaznosti na ČSN 73 0810 jsou zatím krátkodobé.

  Mezi hlavní nedostatky kombinace EPS a MW v ploše zateplení patří:

 • Střídaná izolace EPS a MW má zcela rozdílné parametry v oblasti součinitele tepelné vodivosti. Grafitové izolační desky Isover EPS GreyWall mají deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/m.K, oproti tomu minerální izolace dle použitého typu 0,036-0,041 W/m.K. Znamená to, že jednotlivé části stěny budou zatepleny výrazně rozdílně.
 • Izolace EPS a MW mají také zcela rozdílné difuzní vlastnosti, tj. požárně dělícími pásy MW s faktorem difúzního odporu 1 bude pronikat přes zateplení výrazně více vlhkosti, než uzavřenějším EPS s faktorem 20-40. To může způsobit barevné nestejnoměrnosti v ploše, popř. jiné tepelně technické komplikace.
 • Na přechodech EPS a MW je třeba provést vždy zvýšené vyztužení pomocí vložení přídavné výztuže. Dochází tak k vrstvení výztuží se souvisejícím vznikem nerovností v ploše. To může mít za následek vizuální vady viditelné zejména v plochém světle (slunce ze strany).
 • Požárně dělící pás MW šíře 500 mm musí být dle ČSN 73 0810 umístěn maximálně 150mm nad nadpražím okna. Tento požadavek nenavazuje na modul kladení desek v řadách po 500mm a tím způsobuje řadu komplikací při aplikaci.

  Použití izolačních desek Isover TWINNER zajišťuje splnění požadavků uvedené normy a to i bez použití dalších požárně dělících pásů. Tím dochází k výraznému zjednodušení aplikace zejména na bytových objektech.

  Ověření požárních vlastností dle ČSN 13 501-1 (zkouška SBI)
  Základní požární vlastnosti desek Isover TWINNER byly ověřeny dle standardní metodiky ČSN EN 13 501-1 a ČSN EN 13 823 testem Single Burning Item (SBI). Chování izolačních desek potvrdilo předpoklad, tj. zkoušený vzorek bezproblémově odolává účinkům zkušebního hořáku.


  Obr. 4: Isover TWINNER při zkoušce SBI – třída reakce na oheň B-s1,d0

  Izolační desky Isover TWINNER splnily podmínky pro zařazení do třídy reakce na oheň B-s1,d0. Během vlastní zkoušky nedošlo u Isover TWINNER k žádnému hoření ani podstatnému vývoji kouře.

  Ověření požární bezpečnosti dle ČSN 73 0810, ISO 13 785-1 a národní přílohy NA
  Chování izolačních desek Isover TWINNER za mimořádných podmínek požáru bylo kromě základních zkoušek SBI ověřeno také v zateplovacích systémech ETICS dle metodiky ISO 13 785-1 a národní přílohy NA. Ověřen byl detail zateplení nadpraží okna (požár interiéru budovy, kdy prasklým oknem oheň a horké spaliny vystupují na zateplenou fasádu). Zkouška byla provedena s hořákem 100kW po dobu 30minut. Během zkoušky nedošlo k hoření izolační vrstvy ani k šíření plamene po povrchu zateplení. Test prokázal vysokou protipožární odolnost plně srovnatelnou s výsledky vláknitých izolantů v ETICS.


  Obr. 5, 6: Isover TWINNER a zateplovací systém ETICS ve 4. a 30. minutě zkoušky dle ISO 13 785-1 a národní přílohy NA. K šíření požáru ani k odkapávání nedochází.


  Obr. 7: Detail zkoušky standardního provedení nadpraží zateplovacího systému ETICS s pěnovým polystyrenem a požárně-dělícím pásem z MW. Teplota na termočlánku (T) uvnitř tepelné izolace, 500 mm nad nadpražím, v 15. minutě zkoušky….max. 184 °C.


  Obr. 8: Detail zkoušky provedení nadpraží zateplovacího systému ETICS s novým izolantem Isover TWINNER bez požárně-dělicích pásů z MW. Teplota na termočlánku uvnitř tepelné izolace v 15. minutě zkoušky, max. 20 °C. Zkouška potvrdila velmi vysokou požární bezpečnost srovnatelnou se systémy z vláknitých materiálů.

  Ověření požární bezpečnosti dle velkoformátové zkoušky ISO 13 785-2
  Velmi pozitivní výsledky požární bezpečnosti dle ISO 13 785-1 byly zásadní pro rozhodnutí o provedení velkorozměrové požární zkoušky dle ISO 13 785-2. Jedná se unikátní požární test, který doposud nebyl v ČR proveden. Velkorozměrová zkouška simuluje chování zateplovacího systému v extrémních podmínkách plně rozvinutého požáru. Požární zatížení je tak velké, že plameny šlehají ze simulovaného okna do výše několika metrů, tj. simulace ověřuje, zda-li zateplovací systém ETICS vyhoví i v tak extrémních podmínkách, kdy plameny přímo dosahují do oken dalšího podlaží. Další zvyšování požárních požadavků na zateplení pak již nemá smysl, neboť by pak bylo třeba na bytových objektech požadovat nehořlavá a nerozbitná okna.


  Obr. 9: Schéma vzorku požární zkoušky dle ISO 13 785-2.


  Obr. 10, 11: Vzorek ETICS s Isover TWINNER připravený ke zkoušce dle ISO 13 785-2. Zdrojem extrémního tepelného výkonu při zkoušce jsou normové hranice vysušeného řeziva.


  Obr. 12, 13: Vzorek zateplení ETICS s Isover TWINNER v průběhu a po ukončení zkoušky. Zateplení fasády zůstává celistvé a nešíří ani extrémní požár. V průběhu zkoušky nedošlo k žádnému odpadávání ani odkapávání částic zateplení.

  Závěry požární zkoušky dle ISO 13 785-2:

 • K šíření požáru nedochází
 • Zateplení v podmínkách extrémního požáru zůstává celistvé
 • Teploty uvnitř vzorku (max. 242 °C) jsou hluboko pod zápalnou teplotou EPS (390-400 °C)
 • Další zvyšování požárních požadavků nemá již smysl, neboť by bylo nutno v souvislosti vyžadovat nehořlavá a nerozbitná okna.

  Ověření aplikace na referenčních objektech
  Zateplení ETICS s tepelným izolantem Isover TWINNER bylo ověřeno také na referenčních objektech. Ověření se týkalo zejména detailů vazby na rozích, návaznosti na sokl a řešení detailů špalet otvorů. Zde je třeba zajistit uzavření tepelné izolace EPS pod nehořlavou vrstvu MW. Pro další zjednodušení aplikace byly logicky do sortimentu zařazeny také dvě doplňkové desky – zakládací a rohová. Tyto jsou vždy z jednoho boku doplněny izolační deskou MW. Při aplikaci si tak firma může vybrat – použít již připravenou desku, nebo uzavírací desku MW nalepit přímo na stavbě.


  Obr. 14: Isover TWINNER se kromě standardního provedení vyrábí a dodává také jako zakládací a rohová deska.


  Obr. 15, 16, 17: Příklady řešení detailů zateplení ETICS s izolantem Isover TWINNER

  Závěr
  Izolační desky Isover TWINNER a celý zateplovací systém ETICS byly prověřeny jak standardními zkouškami v rámci povinné certifikace, tak mimořádnými testy zejména v oblasti požární bezpečnosti. Zkoušky prokázaly veškeré deklarované vlastnosti výrobku, zejména výborné izolační vlastnosti, vynikající požární bezpečnost tj. možnost dodatečného zateplení bez použití požárně dělících pásů, jednoduchou zpracovatelnost i možnost montáže na přímém slunci při zachování ekonomického řešení zateplení. Desky Isover TWINNER jsou příkladem technického pokroku, který využívá předností stávajících osvědčených izolantů, tj. grafitových izolantů EPS a nejvýkonnějších izolantů MW. Další podrobnosti o výrobku Isover TWINNER, celého systému ETICS, technických detailech apod. obdržíte na vyžádání.

  Ing. Pavel Rydlo
  Divize Isover
  Saint-Gobain Construction Products CZ a. s.

 • URL:
  http://www.isover.cz

  Žádost o více informací od firmy Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. - Divize Isover
   
  Další informace získáte od firmy Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. - Divize Isover po vyplnění následujícího formuláře.
   
  *Jméno:    
  *E-mail:    
  Firma:    
  *Typ firmy:    
  Telefon:    
  Adresa:    
  *Dotaz:    
      (* = Povinný údaj) 
  Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
  Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
       


  Viz také:
  13. - Izolace

  Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

  © 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.