Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
25. 6. 2010

Firma

Promat s. r. o.
V. P. Čkalova 22/784
Praha 6
160 00Další novinky

 
 
  Další informace o firmě Promat s. r. o.

 

VZT potrubí s požární odolností a potrubí pro odvod kouře a tepla

 

Vzduchotechnická potrubí:

Potrubí vzduchotechniky se musí navrhovat tak, aby nedocházelo k šíření požáru vlastním potrubím mezi požárními úseky, ať už přímo vnitřkem potrubí nebo po vlastním povrchu potrubí a kolem potrubí v místech prostupů požárně dělícími konstrukcemi.

Potrubí vzduchotechnických systémů se člení podle směru působícího tepelného namáhání, které je buď:
 • z vnější strany s označením „i ← o“; nebo
 • z vnitřní strany s označením „i → o“.

 • V obou případech je požární scénář tepelného namáhání určen podle normové teplotní křivky. Pro klasifikaci ventilačních systémů platí ČSN EN 13501-3.

  Potrubí ventilačních systémů se hodnotí takto:

 • potrubí s klasifikací EI (i ← o);
 • potrubí s klasifikací EI nebo E (i → o), v závislosti na konkrétní aplikaci.

 • Třída EI 15, 30, 45, 60, 90 u chráněného potrubí namáhaného požárem z vnější strany (i ← o), sloužícího ke vzduchotechnickým rozvodům ve stavebních objektech nemusí být dále označována ve stavebních – požárních výkresech a zprávách s ohledem na směr působení požáru (i ← o) ani s ohledem na polohu potrubí („ve“ vertikální či „ho“ horizontální) a lze předpokládat také stejnou požární odolnost potrubí bez ohledu na jeho sklon.

  U potrubí namáhaného požárem z vnitřní strany musí být označeno směrem působení požáru („i → o“) např. EI 90 (i → o). V praxi se nejčastěji vyskytují potrubí namáhaná z vnější strany, existují ale i případy, kdy je uvažováno namáhání potrubí požárem z vnitřní strany nebo dokonce nastává situace, kdy potrubí může být zatíženo z obou stran (ne současně, ale podle možných požárních scénářů v jednotlivých požárních úsecích.)

  Požárně neuzavřené prostupy vzduchotechnických zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou vzduchotechnická zařízení prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm. Pro zkoušení požární odolnosti vzduchotechnického potrubí platí ČSN EN 1366-1. Podle této normy se provádí zvlášť zkouška VZT potrubí pro namáhání ohněm z vnější strany a zvlášť zkouška pro namáhání potrubí z vnitřní strany.

  Základní požadavky na vzduchotechnická potrubí jsou uvedena v ČSN 73 0810, ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804.

  Požadavky na provedení, umístění a vybavení vzduchotechnických zařízení z hlediska požární ochrany stanoví ČSN 73 0872. Pro všechny výše popsané požadavky a případy má naše firma odzkoušen a certifikován systém protipožární ochrany VZT potrubí s požární odolností EI 30 – EI 120 pro namáhání ohněm z vnější i vnitřní strany. Základem konstrukcí jsou protipožární desky PROMATECT®-L, PROMATECT®-L500.

  Odvod kouře a tepla:

  Prvním nebezpečným faktorem při požáru, který ohrožuje unikající osoby, jsou zplodiny hoření a jejich viditelná složka - kouř. Z těchto důvodů se v posledních letech klade veliký důraz při projektování staveb na odvod kouře a tepla z objektů ven, mimo dosah unikajících osob.

  Cílem požárního větrání je usměrnit tok zplodin a kouře tak, aby jedovaté zplodiny neohrožovaly osoby při evakuaci a umožnění zásahu jednotek HZS. Současně jde o odvedení podstatného množství tepla mimo objekt, snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí a omezení rozsahu hmotných ztrát. Požární větrání je přirozené, nucené, nebo kombinace obou způsobů, pokud byl posouzen podrobně tok plynů.

  Požární odvětrání se týká hlavně prostorů s požárním rizikem a je zajišťováno samočinným odvětrávacím zařízením (SOZ). Kromě tohoto jsou požárně větrány i prostory bez požárního rizika, v nichž se nepředpokládá požár, jako jsou chráněné únikové cesty či jiné prostory. V tomto případě je cílem požárního odvětrání zabránění průniku zplodin hoření a kouře do těchto prostor. Základní prostorovou jednotkou, pro kterou se požární odvětrání navrhuje, je odvětrávaná sekce. Každý požární úsek zahrnuje jednu nebo více odvětrávaných sekcí.

  Odvětrávaná sekce je stavebně vymezený prostor, vytvořený za účelem zabránění šíření kouře a tepla uvnitř požárního úseku mimo odvětranou sekci. Hranice jednotlivých sekcí jsou tvořeny kouřovými zábranami – přepážkami.

  Kouřové zábrany:

  Každá kouřová sekce je ohraničena buď stěnami na celou výšku prostoru, nebo jen kouřovou zábranou (kouřovou přepážkou), bránící šíření zplodin hoření a kouře (akumulační vrstvy) mimo kouřovou sekci. Třída požární odolnosti kouřových zábran je D60030 či D60060, resp. požární odolnost stěn apod. je nejméně E 15 DP1. Projektové požadavky na kouřové zábrany jsou pak stanoveny v ČSN 73 0810:2009, čl. 10.4. a v ČSN 73 0802:2009 v příloze H. Kouřové zábrany musí být těsné a dotažené až ke spodní ploše stropní konstrukce či střešního pláště. U SOZ posledních nadzemních podlaží jsou často využívány průvlaky, vazníky (jsou-li tyto celistvé) jako kouřové zábrany. Pokud stavební konstrukce (průvlaky, vazníky, trámy) vytvářejí rastr polí, který brání volnému pohybu plynů, musí být zajištěn odvod plynů z každého takového pole. Plocha případných spár či jiných netěsností nemá přesáhnout 3 % plochy kouřové zábrany.


  Požadavky na jednotlivé vlastnosti kouřových zábran jsou stanoveny harmonizovanou normou ČSN EN 12101-1. Tudíž spadají do harmonizované sféry, certifikují se podle Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Nelze tedy na stavbách používat jako kouřové zábrany konstrukce, které byly zkoušeny a certifikovány pro jiné použití – například dělicí příčky, šachtové stěny apod.

  Pro splnění výše uvedených požadavků máme odzkoušen ucelený systém kouřových zábran – neprůhlednou zábranu PROMATECT®-H a průhlednou PROMADRAHT®. Kromě toho je nyní ve stádiu klasifikace a posouzení shody rámová varianta kouřových zábran – průhledná i neprůhledná. Všechny konstrukce splňují normové požadavky D60030, D60060.

  Zařízení pro odvod kouře a tepla

  Zařízení pro odvod kouře a tepla se navrhuje na přirozený nebo na nucený odvod kouře a tepla. Přirozený odvod kouře a tepla je založen na vztlaku teplejších plynů s nejmenším rozdílem proti teplotě okolního vzduchu alespoň 20 °C. Nucený odvod kouře a tepla je založen na odtoku plynů elektrickými ventilátory. V obou případech jde o počáteční fázi požáru, zpravidla před plošným rozšířením požáru na většinu půdorysné plochy požárního úseku (před flashover).

  Přirozené i nucené odvody kouře a tepla mají zařízení na vývody horkých plynů vně objektu řešené:

  1. přímo ve střešní či stropní nebo v jiné konstrukci (střešní kouřové klapky, elektrické ventilátory), aniž by k tomu bylo třeba potrubních systémů.

  2. pomocí potrubních systémů (dále jen potrubí), popř. šachet, které ústí vně objektu a slouží pro:
 • jednu nebo více kouřových sekcí v jednom požárním úseku, popř. jako pomocné zařízení v jedné kouřové sekci (sběrné potrubí), nebo
 • pro více požárních úseků s jednotlivými kouřovými sekcemi.

 • Potrubí pro odvod kouře a tepla se klasifikuje podle vztahu na požární úseky:

  1. Potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků se klasifikuje EImulti. Podle stupně požární bezpečnosti požárních úseků, kterými potrubí prochází, se stanoví klasifikační třída požární odolnosti potrubí, a to pro I. až V. stupeň požární bezpečnosti EImulti30, v ostatních případech EImulti60.

  2. Potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku, které však dále vede jinými požárními úseky, se klasifikuje shodně jako podle bodu 1, třídou EImulti 30 nebo EImulti60.

  3. Potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku, aniž by dále prostupovalo jinými požárními úseky, se musí klasifikovat podle předpokládané teploty odváděných horkých plynů do 300 °C jako E300single, nebo přes 300 °C jako E600single; za postačující se považuje třída E 30, a to bez ohledu na stupeň požární bezpečnosti požárního úseku, v němž se potrubí nachází.

  Ve všech výše uvedených případech musí být zajištěna stabilita těchto potrubí i po vzniku požáru, a to nejméně po dobu požární odolnosti potrubí; jedná se zejména o stabilitu konstrukcí, na kterých jsou uchycena tato potrubí, jakož i stabilitu zavěšovacích částí potrubí. Požární odvětrání je podmíněno přítokem minimálního množství vzduchu do kouřové sekce. Pokud je tento přítok vzduchu zajišťován potrubím, navrhuje se toto potrubí podle ČSN 73 0872 jako vzduchotechnické potrubí, resp. jako potrubí ventilačních systémů.

  Pro výše popsané požadavky na potrubí pro odvod kouře a tepla má firma Promat, s. r. o., odzkoušené potrubí s klasifikací EI 60 S 1000 multi pro horizontální a vertikální potrubí podle článku 7.2 ČSN EN 13501-4. Tato klasifikace splňuje všechny požadavky kladené na potrubí multi pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků a procházející dalšími požárními úseky.

  Potrubí se montuje z protipožárních desek PROMATECT®-L 500, tloušťky 25 mm. Provádí se jako samonosné (bez vnitřního plechového potrubí). Maximální průřez potrubí je 1250×1000 mm, maximální přetlak +500 Pa, maximální podtlak -1000 Pa. Pro dimenzaci závěsných systémů platí stejné podmínky jako pro ventilační potrubí z desek PROMATECT® s požární odolností pro namáhání ohněm z vnější strany. Při prostupu potrubí přes požárně dělicí konstrukce musí být tyto prostupy dotěsněny.

  Potrubí pro odvod kouře a tepla PROMATECT® je společně s dalšími komponenty (el. ventilátory, regulačními klapkami, kouřovými čidly, napojeními na EPS) ucelený systém, který patří mezi tzv. vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení. Pro projektování, montáž, provoz, údržbu a kontroly provozuschopnosti musí být stanoveny podmínky uvedené ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

  Žádost o více informací od firmy Promat s. r. o.
   
  Další informace získáte od firmy Promat s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
   
  *Jméno:    
  *E-mail:    
  Firma:    
  *Typ firmy:    
  Telefon:    
  Adresa:    
  *Dotaz:    
      (* = Povinný údaj) 
  Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
  Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
       


  Viz také:
  11. - Spojovací a upevňovací materiál, pásky a profily

  Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

  © 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.